V?i l??ng xu?t kh?u t? 150 - 400 container/tháng thì m?i doanh nghi?p s? ph?i chi thêm t? 900 tri?u ??ng ??n 2,4 t? ??ng/n?m

Các doanh nghi?p có ho?t ??ng xu?t nh?p kh?u trong ngành, l?nh v?c khác, d? ki?n s? chi thêm hàng tr?m tri?u ??ng cho m?i l?n th?ng quan…

Các doanh nghi?p nhìn th?y c? m?t ti?n trình l? trong n?m 2017 nh?ng ch?a tìm ra gi?i pháp nào kh?c ph?c

?ó là nh?ng gì mà các doanh nghi?p có th? s? ph?i gánh ch?u t? Ngh? quy?t 148/2016/NQ-H?ND v? phí h? t?ng c?ng bi?n ???c H?ND Thành ph? H?i Phòng th?ng qua ngày 08 tháng 12 n?m 2016, có hi?u l?c t? ngày 01 tháng 01 n?m 2017.

?i?u ?áng nói h?n n?a là m?t v?n b?n pháp lu?t có tác ??ng t?i kh?ng bi?t bao nhiêu doanh nghi?p có d?ch v? th?ng quan qua c?ng H?i Phòng ?ang b? cho là có nhi?u ?i?m ch?a r? ràng xét t? góc ?? pháp ly. V?y c? th? ngh? quy?t 148 b?t h?p ly ? nh?ng ?i?m nào?

Ngu?n: http://vitv.vn/tin-video/19-02-2017/nghi-quyet-148-2016-nq-hdnd-cua-hai-phong-co-dau-hieu-trai-luat/47192
Video g?n ?ay
151452911891.jpg
Ngày 28/12/2017 t?i Hà N?i, H??i Doanh nhan tre? Viê?t Nam (DNT) va? Sa?ng kiê?n pha?t triê?n khu v??c t? nhan tiê?u vu?ng Mekong MBI (do Ngan ha?ng Pha?t triê?n Chau A? (ADB) va? chi?nh phu? U?c thiê?t la?p, ?a? t?? ch??c Ho?p ba?o c?ng b?? kê?t qua? Diê?n ?a?n Kinh tê? t? nhan Viê?t nam n?m 2017 (la?n th?? 2).
1501644272703.jpg
Sáng 31/7, Di?n ?àn kinh t? t? nhan Vi?t Nam 2017 ?? di?n ra t?i Hà N?i v?i ch? ??: "Ch??ng trình hành ??ng c?a khu v?c t? nhan t? Ngh? quy?t Trung ??ng 5".
1497922926890.png
Ngày 19/6/2017 t?i Hà N?i, nhan s? ki?n chào m?ng 92 n?m ngày Báo chí Cách m?ng Vi?t Nam, Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam (VPSF) ?? t? ch?c g?p g?, tri an phóng viên báo chí truy?n hình trung ??ng và c? n??c.
1487042853750.jpg
Di?n ?àn kinh t? t? nhan Vi?t Nam (VPSF) cùng m?t lo?t hi?p h?i doanh nghi?p v?a bàn cách ki?n ngh? b? quy ??nh thu phí h? t?ng c?a H?i Phòng. (Start: 01:00)
1482399028571.jpg
Th? t??ng Chính Ph? Nguy?n Xuan Phúc trao gói 60,000 t? phát tri?n n?ng nghi?p C?ng ngh? cao
1480152959400.jpg
Ngày 24/11/2016, Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam ph?i h?p v?i Th?i báo Kinh t? Vi?t Nam, B? C?ng Th??ng, B? Giao th?ng V?n t?i, Ngan hàng Th? gi?i, Hi?p h?i Logistics Vi?t Nam t? ch?c Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam 2016 l?n th? 4 t?i Tp.HCM. Di?n ?àn thu hút ??i di?n h?n 500 doanh nghi?p logistics hàng ??u t?i Vi?t Nam, các chuyên gia logistics trong và ngoài n??c, các c? quan qu?n ly t?i tham d?, th?o lu?n, hi?n k? nh?m thúc ??y ngành logistics Vi?t Nam phát tri?n
1469158476176.jpg
B?n tin th?i s? 19h ngày 08/07/2016 ??a tin v? H?p báo C?ng b? K?t qu? Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam 2016
1465975744374.jpg
B?n tin v? Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam trên kênh VTC 1 ngày 4/6/2016
14652004001000.jpg
B?n tin th?i s? 19h ngày 4/6/2016 ??a tin v? di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam
1465181937366.jpg
B?n tin th?i s? 19h ngày 3/6/2016 ??a tin v? di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam