Ngày 19/6/2017 t?i Hà N?i, nhan s? ki?n chào m?ng 92 n?m ngày Báo chí Cách m?ng Vi?t Nam, Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam (VPSF) ?? t? ch?c g?p g?, tri an phóng viên báo chí truy?n hình trung ??ng và c? n??c. T?i cu?c g?p g?, VPSF ?? c?ng báo ch??ng ho?t ??ng và chu?i s? ki?n cao ?i?m c?a VPSF n?m 2017, ??c bi?t Phiên toàn th? Di?n ?àn VPSF 2017 – L?n th? 2 d? ki?n s? di?n ra t?i th? ?? Hà N?i vào cu?i tháng 7/2017 v?i s? ch? trì và ?i?u hành ??i tho?i c?a Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuan Phúc cùng L?nh ??o Chính ph?, các b?, ban ngành, t? ch?c qu?c t?, hi?p h?i doanh nghi?p và ngành ngh?. C?ng trong khu?n kh? c?a Di?n ?àn VPSF 2017, l?n ??u tiên VPSF – H?i DNT Vi?t Nam tri?n khai và c?ng b? Kh?o sát B? ch? s? Ni?m tin Doanh nhan – CEO.CI, d??i s? h? tr? k? thu?t c?a Ngan hàng Phát tri?n Chau á (ADB). K?t qu? ch? s? CEO.CI s? là m?t trong các c?n c? quan tr?ng c?a ??i tho?i c?ng - t? t?i VPSF 2017 c?ng nh? là c?n c? cho các tuyên b?, ki?n ngh?, quan ?i?m c?a khu v?c t? nhan Vi?t Nam t?i Sách Tr?ng VPSF 2017 ra m?t cu?i tháng 8 này.
Video g?n ?ay
151452911891.jpg
Ngày 28/12/2017 t?i Hà N?i, H??i Doanh nhan tre? Viê?t Nam (DNT) va? Sa?ng kiê?n pha?t triê?n khu v??c t? nhan tiê?u vu?ng Mekong MBI (do Ngan ha?ng Pha?t triê?n Chau A? (ADB) va? chi?nh phu? U?c thiê?t la?p, ?a? t?? ch??c Ho?p ba?o c?ng b?? kê?t qua? Diê?n ?a?n Kinh tê? t? nhan Viê?t nam n?m 2017 (la?n th?? 2).
1501644272703.jpg
Sáng 31/7, Di?n ?àn kinh t? t? nhan Vi?t Nam 2017 ?? di?n ra t?i Hà N?i v?i ch? ??: "Ch??ng trình hành ??ng c?a khu v?c t? nhan t? Ngh? quy?t Trung ??ng 5".
1487839583819.jpg
Ngh? quy?t 148/2016/NQ-H?ND c?a H?i Phòng có d?u hi?u trái lu?t?
1487042853750.jpg
Di?n ?àn kinh t? t? nhan Vi?t Nam (VPSF) cùng m?t lo?t hi?p h?i doanh nghi?p v?a bàn cách ki?n ngh? b? quy ??nh thu phí h? t?ng c?a H?i Phòng. (Start: 01:00)
1482399028571.jpg
Th? t??ng Chính Ph? Nguy?n Xuan Phúc trao gói 60,000 t? phát tri?n n?ng nghi?p C?ng ngh? cao
1480152959400.jpg
Ngày 24/11/2016, Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam ph?i h?p v?i Th?i báo Kinh t? Vi?t Nam, B? C?ng Th??ng, B? Giao th?ng V?n t?i, Ngan hàng Th? gi?i, Hi?p h?i Logistics Vi?t Nam t? ch?c Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam 2016 l?n th? 4 t?i Tp.HCM. Di?n ?àn thu hút ??i di?n h?n 500 doanh nghi?p logistics hàng ??u t?i Vi?t Nam, các chuyên gia logistics trong và ngoài n??c, các c? quan qu?n ly t?i tham d?, th?o lu?n, hi?n k? nh?m thúc ??y ngành logistics Vi?t Nam phát tri?n
1469158476176.jpg
B?n tin th?i s? 19h ngày 08/07/2016 ??a tin v? H?p báo C?ng b? K?t qu? Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam 2016
1465975744374.jpg
B?n tin v? Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam trên kênh VTC 1 ngày 4/6/2016
14652004001000.jpg
B?n tin th?i s? 19h ngày 4/6/2016 ??a tin v? di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam
1465181937366.jpg
B?n tin th?i s? 19h ngày 3/6/2016 ??a tin v? di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam