N?I DUNG HO?P BA?O C?NG B?? Kê?T QUA?
DIê?N ?A?N KINH Tê? T? NH?N VIê?T NAM 2017 Và RA M?T SáCH TR?NG

Ngày 28/12/2017 t?i Hà N?i, H??i Doanh nhan tre? Viê?t Nam (DNT) va? Sa?ng kiê?n pha?t triê?n khu v??c t? nhan tiê?u vu?ng Mekong MBI (do Ngan ha?ng Pha?t triê?n Chau A? (ADB) va? chi?nh phu? U?c thiê?t la?p, ?a? t?? ch??c Ho?p ba?o c?ng b?? kê?t qua? Diê?n ?a?n Kinh tê? t? nhan Viê?t nam n?m 2017 (la?n th?? 2). Tham d?? ho?p ba?o co? la?nh ?a?o Trung ??ng ?oa?n TNCS H?? Chi? Minh, La?nh ?a?o H??i Liên hiê?p Thanh niên Viê?t Nam, H??i DNT Viê?t Nam, ?a?i diê?n Ngan ha?ng ADB, ca?c tha?nh viên trong Ban c?? va?n, Ban chi? ?a?o, tr???ng ca?c nho?m c?ng ta?c cu?a Diê?n ?a?n cu?ng ?a?i diê?n ga?n 100 Doanh nghiê?p Viê?t Nam xu?t s?c nh?n gi?i th??ng Sao ?? 2017.
Th??c hiê?n cam kê?t v??i Thu? t???ng Chi?nh phu? ta?i Phiên toa?n thê? Diê?n ?a?n Kinh tê? t? nhan Viê?t Nam – La?n th?? 2 (diê?n ra nga?y 31/7/2017), Ban t?? ch??c Diê?n ?a?n cu?ng ca?c nho?m c?ng ta?c ?a? ta?p trung t??ng h??p kê?t qua? ???i thoa?i, phan ti?ch kê?t qua? b?? chi? s?? kha?o sa?t Niê?m tin Doanh nhan (CEO.CI), ca?p nha?t nh??ng thay ???i theo cam kê?t cu?a ca?c b??, nga?nh, ?i?a ph??ng t?? phiên ???i thoa?i ta?i Diê?n ?a?n, la?m c? s?? chua?n bi? ba?o ca?o kê?t qua? Diê?n ?a?n VPSF 2017 v??i tên go?i Sa?ch tr??ng Diê?n ?a?n Kinh tê? T? nhan Viê?t Nam 2017.
Sau nh?ng ch? ??o c?a Th? t??ng t?i Diê?n ?a?n, các b?, ngành, ?i?a ph??ng va? doanh nghi?p ?? có nhi?u ho?t ??ng tri?n khai ?? cùng chung tay tháo g? nh?ng khó kh?n cho kh?i doanh nghi?p t? nhan, cùng ?óng góp vào s? phát tri?n c?a n?n kinh t?. Chi?nh phu? tiê?p tu?c co? nh??ng quyê?t sa?ch va? chi? ?a?o quyê?t liê?t, cu? thê? nh? ban ha?nh Nghi? Quyê?t 98 vê? ch??ng tri?nh ha?nh ???ng th??c hiê?n Nghi? quyê?t trung ??ng 5 (nga?y 3/10/2017). Tr??c ?? xu?t c?a VPSF II v? vi?c dành ?u tiên quy?n ti?p c?n c? h??i kinh doanh cho khu v?c t? nhan và ??y m?nh thoái v?n nhà n??c, thay ??i cách th?c khai thác và c? c?u ngu?n v?n, chính ph? ?? có nhi?u bi?n pháp và thành c?ng c? th? trong c? ph?n hóa DNNN.
Trong li?nh v??c N?ng nghiê?p, ngay sau Diê?n ?a?n, B? Kê? hoa?ch & ?a?u t? ?? kh?n tr??ng d? th?o s?a ??i và l?y y ki?n v? s?a ??i ho?c ban hành m?i Ngh? ??nh thay th? N? 210 v? khuy?n khích ??u t? trong n?ng nghi?p theo h??ng tích c?c và thu?n l?i h?n. B? N?ng nghi?p ?? l?p c? quan xúc ti?n th??ng m?i chuyên trách và Qu?c h?i ?? s?a Lu?t v? c? quan ??i di?n, th?ng thoáng h?n v?i ??i di?n các b? kinh t? ? n??c ngoài.
Vê? li?nh v??c Du li?ch, sau Diê?n ?a?n VPSF, B? C?ng an ?? m? r?ng di?n du khách ???c c?p th? th?c ?i?n t? lên 46 n??c/ l?nh th? thay cho 40 tr??c ?ay v?i m?c phí h?p lí h?n.
Vê? Kinh tê? s??, Nhiêu n?i dung ???c c? n?n kinh t? ?? c?p c?ng nh? ???c th?o lu?n ?? xu?t nhi?u l?n t?i VPSF I và II ?? và ?ang ???c tri?n khai và ??t nhi?u k?t qu? r?t tích c?c nh? ?ng d?ng kinh t? s? vào m?i l?nh v?c kinh t? nh? thu thu? ?i?n t?, thanh toán ?i?n t?, th?c hi?n th? t?c hành chính ?i?n t?, th?ng quan ?i?n t?, gi?m giao d?ch ti?n m?t, ?ng d?ng s? vào qu?n tr?, ?ào t?o v.v
?ay th??c s?? la? nh??ng ???ng tha?i ti?ch c??c, ta?o nên m??t xung l??c ma?nh me? vê? niê?m tin, n?? l??c, h??p ta?c va? cu?ng chung tay thu?c ?a?y cu?a Chi?nh phu?, ca?c b??, nga?nh, ?i?a ph??ng va? c??ng ???ng doanh nghiê?p.
Ngoa?i 3 chuyên ?ê? nga?nh ????c l??a cho?n ???i thoa?i ta?i Diê?n ?a?n, Sa?ch tr??ng Diê?n ?a?n VPSF 2017 co?n t??ng h??p va? phan ti?ch kê?t qua? ???i thoa?i ca?c vo?ng va? hiê?n kê? gia?i pha?p v??i 6 chuyên ?ê? kha?c nhau nh? Logistics, ?a?o ta?o ngu??n nhan l??c, N?ng l???ng sa?ch va? tiê?t kiê?m n?ng l???ng, Thua?n l??i ho?a th??ng ma?i & toa?n ca?u ho?a…
Sách Tr?ng la? tài li?u chính th?c c?a Di?n ?àn VPSF và chuy?n t?i nh?ng th?ng ?i?p t?ng h?p t?i m?i doanh nghi?p Vi?t Nam, Chính ph? cùng các c? quan c?ng quy?n tr?c ti?p ho?c gián ti?p qu?n lí và ph?c v? doanh nghi?p, các ??i tác qu?c t? quan tam ??n s? phát tri?n c?a doanh nghi?p Vi?t Nam.
Th?ng tin thêm v? Di?n ?àn VPSF, xin tr?c ti?p liên h?:
Ban Th? ky Di?n ?àn VPSF: Mr ?ào Huy Giám – T?ng th? ky VPSF
?T: 01236369666; Email:daohuygiam@www.priceecodesign.com / info@www.priceecodesign.com
Video g?n ?ay
1501644272703.jpg
Sáng 31/7, Di?n ?àn kinh t? t? nhan Vi?t Nam 2017 ?? di?n ra t?i Hà N?i v?i ch? ??: "Ch??ng trình hành ??ng c?a khu v?c t? nhan t? Ngh? quy?t Trung ??ng 5".
1497922926890.png
Ngày 19/6/2017 t?i Hà N?i, nhan s? ki?n chào m?ng 92 n?m ngày Báo chí Cách m?ng Vi?t Nam, Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam (VPSF) ?? t? ch?c g?p g?, tri an phóng viên báo chí truy?n hình trung ??ng và c? n??c.
1487839583819.jpg
Ngh? quy?t 148/2016/NQ-H?ND c?a H?i Phòng có d?u hi?u trái lu?t?
1487042853750.jpg
Di?n ?àn kinh t? t? nhan Vi?t Nam (VPSF) cùng m?t lo?t hi?p h?i doanh nghi?p v?a bàn cách ki?n ngh? b? quy ??nh thu phí h? t?ng c?a H?i Phòng. (Start: 01:00)
1482399028571.jpg
Th? t??ng Chính Ph? Nguy?n Xuan Phúc trao gói 60,000 t? phát tri?n n?ng nghi?p C?ng ngh? cao
1480152959400.jpg
Ngày 24/11/2016, Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam ph?i h?p v?i Th?i báo Kinh t? Vi?t Nam, B? C?ng Th??ng, B? Giao th?ng V?n t?i, Ngan hàng Th? gi?i, Hi?p h?i Logistics Vi?t Nam t? ch?c Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam 2016 l?n th? 4 t?i Tp.HCM. Di?n ?àn thu hút ??i di?n h?n 500 doanh nghi?p logistics hàng ??u t?i Vi?t Nam, các chuyên gia logistics trong và ngoài n??c, các c? quan qu?n ly t?i tham d?, th?o lu?n, hi?n k? nh?m thúc ??y ngành logistics Vi?t Nam phát tri?n
1469158476176.jpg
B?n tin th?i s? 19h ngày 08/07/2016 ??a tin v? H?p báo C?ng b? K?t qu? Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam 2016
1465975744374.jpg
B?n tin v? Di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam trên kênh VTC 1 ngày 4/6/2016
14652004001000.jpg
B?n tin th?i s? 19h ngày 4/6/2016 ??a tin v? di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam
1465181937366.jpg
B?n tin th?i s? 19h ngày 3/6/2016 ??a tin v? di?n ?àn Kinh t? T? nhan Vi?t Nam